• Uitnodiging Algemene ledenvergadering Supportersvereniging USV

 • Alle leden worden hierbij uitgenodigd deel te nemen aan de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Supportersvereniging USV. Deze vindt plaats op maandag 22 november 2021

  Locatie: Clubgebouw van USV.

  Aanvang:        20.00 uur.

  Hieronder treft u de agenda aan. Met daarbij de volgende kanttekening. Zoals wellicht bekend heeft de Algemene Ledenvergadering in 2020 vanwege de Covid-maatregelen geen doorgang gevonden. Enkele agendapunten kennen daarom een iets aangepaste inhoud.

   1. Opening.

   2. Ingekomen stukken/mededelingen.

   3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 november 2019.

   4. Jaarverslag secretaris.

   5. Jaarverslag penningmeester.

   6. Verslag kascontrole-commissie: Henri Ganzeboer en Bryan Huzen. Reserve: Jan Willem Wildeboer

   7. Bestuursverkiezing.

   2020: Aftredend en herkiesbaar is Aalt de Weerd. Aftredend en niet herkiesbar is Hans Wink. Voor de ontstane vacature draagt het   bestuur vooralsnog geen kandidaat voor

   2021: Aftredend en hierkiesbaar zijn Arjan Lindeboom, Remco Oostindiën en Gerjan Kappert.

  De leden worden tot één week voor de Algemene Ledenvergadering in de gelegenheid gesteld tegenkandidaten te stellen. Deze kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een bereidheidsverklaring van de betrokkene dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden. De te stellen kandidatuur moet tenminste voorzien zijn van tien handtekeningen van leden, die daarmee deze kandidatuur ondersteunen.

   8. Vaststelling contributie 2021-2022.

   9. Vaststelling begroting 2021-2022.

  10. Benoeming kascontrole-commissie. Uittredend: Henri Ganzeboer.

  11. Rondvraag.

  12. Sluiting.

   

  Na deze vergadering kunnen de leden, die (nog) geen machtiging tot automatische incasso van de contributie hebben getekend, weer een van onze bestuursleden verwachten met de nieuwe lidmaat­schapskaart. Voor de betaling van de jaarlijkse contributie vragen wij beleefd uw volle medewerking. Het contributiebedrag van de leden, die wel een machtiging hebben getekend, zal begin december worden afgeschreven.

    

  Namens het bestuur van de

  Supportersvereniging USV

  Hans Wink

  Hulsterpad 23

  7711 HZ  Nieuwleusen

  tel. 06-11114545

  E-mail: hanswink@home.nl