item, $params); ?>

Agenda ledenvergadering USV 14 november 2017

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van USV

Dinsdag 14 november 2017, aanvang 19.30 uur

Clubgebouw USV

 

Agenda 

1) Opening door de voorzitter. 

2) Ingekomen stukken en eventuele bestuursmededelingen. 

3) Benoeming van twee meerderjarige leden, die binnen twee maanden na afloop van deze vergadering de notulen hiervan lezen. 

4) Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 8 november 2016  

5) Jaarverslag secretaris seizoen 2016/2017. 

6) Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2016/2017. 

7) Verslag kascommissie. 

8) Definitief vaststellen contributie seizoen 2017/2018. 

Het bestuur stelt voor deze contributie als volgt vast te stellen: 

Senioren € 170,-, O19 en O17 € 112,50, O15, O13 en O11 € 90,-, O9 en 4:4 € 65,-, 7:7 € 60,-, Passief € 60,-, Niet spelend, werkend € 33,- Zaalvoetbal € 240,-, Kabouters € 0,-. Inclusief afdracht aan KNVB, exclusief kledingfonds. 

9) Definitief vaststellen van de begroting seizoen 2017/2018.

 Pauze 

10) Bestuursverkiezing. 

  • Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Ben Schuurman (secretaris).
  • Periodiek aftredend en herkiesbaar voor de periode van één jaar is Dick ten Klooster (penningmeester).
  • Periodiek aftredend en herkiesbaar is Jan Willem Wildeboer (sponsorzaken).
  • Het bestuur draagt Michiel Smudde voor als kandidaat voor een bestuursfunctie, met als primair aandachtsgebied het voorzitterschap.
  • Het bestuur draagt John Spijker voor als kandidaat voor een bestuursfunctie, met als primair aandachtsgebied het jeugdvoetbal.
  • Het bestuur draagt Daniëlle Vlierman voor als kandidaat voor een bestuursfunctie, met als primair aandachtsgebied algemene zaken. 

De leden hebben de gelegenheid (tegen)kandidaten te stellen tot en met vrijdag 10 november 2017. Dit onder de volgende voorwaarden: Een kandidaatstelling gebeurt schriftelijk bij de secretaris van het bestuur vergezeld van een verklaring dat een kandidaat een eventuele benoeming ook daadwerkelijk zal aanvaarden. Bovendien is de kandidaatstelling voorzien van een handtekening van vijf verschillende leden, die hiermee aangeven de kandidaatstelling te ondersteunen.
 

11) Benoeming van één reservelid kascommissie.  

12) Verkiezing commissie van beroep en vaststellen beroepskosten. 

Voorgesteld wordt de huidige commissie te herbenoemen. Die bestaat uit de heren mr. H. van Zanten (voorzitter), drs. H. Been en W. van de Rest, alsmede plaatsvervangend leden F. Lensen en W. Bovenhoff. Het bestuur stelt ook voor de beroepskosten onveranderd vast te stellen op € 11,50 per procedure.
 

13) Rondvraag. 

14) Huldiging jubilarissen.  

15) Sluiting. 

Als het in de vergadering tot stemming(en) komt is de stemverhouding als volgt:

Leden tot 16 jaar: 1 stem

Leden van 16 en 17 jaar: 2 stemmen

Leden van 18 jaar en ouder: 3 stemmen

Nieuwleusen, oktober 2017, namens het bestuur van USV,
Ben Schuurman, Kon. Wilhelminalaan 8, 7711 KM Nieuwleusen (secretaris).